„Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.”

Pályázati felhívás civil szervezetek támogatására

Készült: 2018. március 29. csütörtök, 08:12

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Csákvár Város Önkormányzata pénzeszköz átadás, átvétel rendjéről szóló 3/2018. (III. 27.) számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet természetes személyek, államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek támogatására.

 

 1. A pályázat célja, forrása:

A pályázat a civil társadalom erősítését, a vonatkozó önkormányzati rendeletben és e felhívásban meghatározott személyek és szervezetek társadalmi szerepvállalásának növelését szolgálja. Célja a civil tevékenységhez kapcsolódó felhalmozási és működési kiadások részbeni átvállalása – Csákvár város szellemi, kulturális, sport- és közösségi életének fejlődése előmozdítása érdekében.

Jelen pályázaton elnyerhető támogatás folyósítása Csákvár Város Önkormányzatának költségvetéséből történik. Felhasználható keretösszeg: 2.500.000 Ft.

 1. Támogatásban részesíthetők köre:
 • természetes személyek,
 • jogi személyek és
 • jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.

 

 1. A támogathatóság feltételei, kizáró okok:

Támogatási kérelmet a Rendelet 1. melléklete szerinti adatlap, valamint a Rendelet további mellékletei felhasználásával lehet benyújtani.

Önkormányzati támogatásban kizárólag az a támogatási kérelem részesíthető, amely

 • formai és tartalmi szempontból megfelel a Rendeletben, illetve a jelen pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek,
 • megfelelő eljárási képességgel rendelkező személy útján kerül benyújtásra (nagykorú cselekvőképes természetes személy, szervezet esetén képviseleti joggal felruházott személy, vagy e személy Rendelet 3. mellékletében megjelölt meghatalmazottja),
 • amelynek benyújtója az azonosító adatait a támogatási kérelem mellékleteként benyújtva megfelelően igazolja (természetes személy esetén személyi igazolvány, adókártya és lakcímkártya másolat, szervezet esetén bírósági igazolás a szervezet létezéséről, egyházi jogi személy esetén egyházi főhatósági igazolás, vagy a Rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozat) és adatai cél szerinti kezeléséhez hozzájárulást ad.

Önkormányzati támogatás nem fizethető ki, vagy a kifizetést fel kell függeszteni, ha:

a) a pályázó egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott, illetve benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van,
b) a pályázónak lejárt esedékességű, 60 napon túli köztartozása van – a köztartozás megfizetéséig,
c) a pályázó szervezet tagjai 50 %-ot meghaladóan profitorientált szervezetek,
d) a pályázó csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt áll,
e) a pályázó a támogatást politikai célok megvalósítására, vagy ilyen cél támogatására kívánja fordítani,
f) a pályázó a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal
g) a pályázó a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

 

 1. A támogatási időszak, a támogatás formája, mértéke és elszámolása:

A támogatás a pályázó által megjelölt támogatási szerződés aláírása és 2018. december 31. napja közé eső időszakban felmerült – felhalmozási és működési költséghez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatban kizárólag olyan, a fenti időszakban felmerült költségre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörtént.

A kedvezményezett a támogatási összeg felhasználásáról lehetőség szerint a felhasználást követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles írásban, papír alapon, dokumentálhatóan elszámolni.

Az elszámolás kötelező tartalmi elemei:

a) lehetőség szerint fotóval illusztrált rövid szöveges beszámoló,
b) pénzügyi elszámolás a Rendelet 4. melléklete szerinti formanyomtatványon benyújtva, az elszámolás alapját képező, kettős finanszírozás kizártságát igazoló záradékkal ellátott számlák és a számlák kiegyenlítését igazoló bizonylatok hitelesített másolataival,
c) a támogatás felhasználásával kapcsolatos, Csákvári-Bodméri Hírmondó szerkesztőségébe elküldött sajtóanyag, amely megfelel a támogatási szerződésben meghatározott minimális tartalmi követelményeknek (amennyiben meg is jelent a sajtóanyag, a megjelenésről készült fénymásolat).

Az elszámolással összefüggő szabályokat részletesen a támogatási szerződés tartalmazza.

 

 1. A pályázat benyújtásának módja, határideje, a dokumentáció tartalma:

A pályázat magyar nyelven, papír alapon, kizárólag erre a célra rendszeresített – jelen felhívás 3. pontjában említett – pályázati adatlapon és annak mellékleteivel nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok letölthetők a www.csakvar.hu honlapról, illetőleg nyomtatott formában a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélirányító pultjánál igényelhetők. A pályázati adatlap és a benyújtandó egyéb nyomtatványok kitölthetők géppel, továbbá olvasható kézírással.

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. április 10. 15:00 óra.

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat postán, Csákvár Város Önkormányzata (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) címére megküldve, vagy személyesen a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán benyújtható. A borítékot „Civil pályázat” megjelöléssel kérjük ellátni.

 

 1. A pályázat elbírálása, eredményhirdetés és szerződéskötés:

A pályázat elbírálása során tett észrevételeket, a pályázatok értékelésére, véleményezésére jogosultak javaslatait a javaslattételre hatáskörrel rendelkező bizottság ülésének és a döntéshozatalra jogosult Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve tartalmazza.

Pályázó a pályázat eredményéről a döntéshozataltól számított 14 munkanapon belül írásos értesítést kap Csákvár város polgármesterétől.

A támogatásban részesülő pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, melynek tartalma:

 1. a szerződő felek főbb azonosító adatai (jogi személy esetén: név, székhely, adóigazgatási azonosító szám, bankszámlaszám, bírósági bejegyzés száma, nyilvántartó bíróság megnevezése, képviseletében eljáró személy neve és beosztása; magánszemély esetén: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóigazgatási azonosító szám, bankszámlaszám),
 2. a támogatói döntés száma és tartalma,
 3. a támogatás célja és összege,
 4. a támogatás feltételei,
 5. a támogatás pénzügyi teljesítésének módja, ideje, esetleges ütemezése,
 6. szakmai, pénzügyi elszámolás módja,
 7. kötelezettségek elmulasztásának következményei (visszafizetési kötelezettség, feltételei, határideje),
 8. a támogatás felhasználásának határideje.

 

 1. A támogatás folyósítása, felhasználása:

A megítélt támogatás átutalása – a Képviselő-testület vonatkozó határozata alapján – a Támogatási Szerződésben rögzített feltételek szerint történik.
A támogatás összege kizárólag a támogatási szerződésbe foglalt célra használható fel, amelynek felhasználásáról kedvezményezett köteles elszámolni.

 

 1. A pályáztatás nyilvánossága:

A pályázók részére nyújtott támogatásról Csákvár Város Önkormányzata hivatalos internetes honlapján keresztül tájékoztatót jelentet meg. A honlapon közzétett adatoknak a közzétételtől számított 5 évig elérhetőknek kell lenniük.

Illés Szabolcs
polgármester

Dokumentumok:

- Adatlap államháztartáson kívüli szervezetek önkormányzati támogatásához
- Jegyzék ellenőrzési dokumentációhoz
- Meghatalmazás
- Nyilatkozat

 

honlap készítés webáruház készítés