„Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.”

Pályázati felhívás civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Csákvár Város Önkormányzata a pénzeszköz átadás, átvétel rendjéről szóló 3/2018. (III. 27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet természetes személyek, államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek támogatására.

 

1. A pályázat célja, forrása:

A pályázat a civil társadalom erősítését, a vonatkozó önkormányzati rendeletben és e felhívásban meghatározott személyek és szervezetek társadalmi szerepvállalásának növelését szolgálja. Célja a civil tevékenységhez kapcsolódó felhalmozási és működési kiadások részbeni átvállalása – Csákvár város szellemi, kulturális, sport- és közösségi életének fejlődése előmozdítása érdekében.

Jelen pályázaton elnyerhető támogatás folyósítása Csákvár Város Önkormányzatának költségvetéséből történik. Felhasználható keretösszeg: 3.000.000 Ft.

 

2. Támogatásban részesíthetők köre:

·  természetes személyek,

·  jogi személyek és

·  jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.

 

3. A támogathatóság feltételei, kizáró okok:

Támogatható minden olyan természetes személy, vagy szervezet, amely pártpolitikától mentes közösségi feladat ellátására, lakossági érdekek szolgálatára – határidőn belül – érvényes pályázatot nyújt be. A pályázat formai érvényességi feltétele, hogy az a vonatkozó önkormányzati rendelet 1. melléklete szerinti pályázati adatlapon és a 3. mellékletben felsorolt mellékletekkel kerüljön benyújtásra.

Önkormányzati támogatásban nem részesíthető az a pályázó:

a) amelynek korábbi támogatással összefüggésben benyújtott, illetve benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van,

b) amelynek lejárt esedékességű, 60 napon túli köztartozása van,

c) amelynek tagjai 50 %-ot meghaladóan profitorientált szervezetek,

d) amely csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt áll.

 

4. A támogatási időszak, a támogatás formája, mértéke és elszámolása:

A támogatás a pályázó által megjelölt – támogatási szerződés aláírása és 2020. december 31. napja közé eső időszakban felmerült – felhalmozási és működési költséghez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatban kizárólag olyan, a fenti időszakban felmerült költségre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörtént.

Kedvezményezett a támogatási összeg felhasználásáról 2021. január 31. napjáig köteles írásban elszámolni.

Az elszámolás része:

a) lehetőség szerint fotóval illusztrált rövid szöveges beszámoló,

b) pénzügyi elszámolás,

c) támogatott rendezvény, vagy szervezeti működés Csákvári-Bodméri Hírmondóban közzétett bemutatása.

Az elszámolással összefüggő szabályokat részletesen a támogatási szerződés tartalmazza.

 

5. A pályázat benyújtásának módja, határideje, a dokumentáció tartalma:

A pályázat magyar nyelven, papír alapon, kizárólag erre a célra rendszeresített – jelen felhívás 3. pontjában említett – pályázati adatlapon és annak mellékleteivel nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok letölthetők a www.csakvar.hu honlapról, illetőleg nyomtatott formában a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélirányító pultjánál igényelhetők. A pályázati adatlap és a benyújtandó egyéb nyomtatványok kitölthetők géppel, továbbá olvasható kézírással.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. március 31. 12 óra.

A pályázat postán, Csákvár Város Önkormányzata (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) címére megküldve, vagy személyesen a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán benyújtható. A borítékot „Civil pályázat” megjelöléssel kérjük ellátni.

 

6. A pályázat elbírálása, eredményhirdetés és szerződéskötés:

A pályázat elbírálása során tett észrevételeket, a pályázatok értékelésére, véleményezésére jogosultak javaslatait a javaslattételre hatáskörrel rendelkező bizottság ülésének és a döntéshozatalra jogosult Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve tartalmazza.

Pályázó a pályázat eredményéről a döntéshozataltól számított 14 napon belül írásos értesítést kap Csákvár város polgármesterétől.

A támogatásban részesülő pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely tartalmazza:

a)   a szerződő felek legfontosabb adatait (megnevezés, cím, azonosító, képviselő),

b)   a támogatói döntés számát és tartalmát,

c)    a támogatás célját és összegét,

d)   a támogatás feltételeit,

e)    a támogatás pénzügyi teljesítésének módját, idejét, esetleges ütemezését,

f)     a szakmai, pénzügyi elszámolás módját,

g)   a kötelezettségek elmulasztásának következményeit (visszafizetési kötelezettség, feltételei, határideje),

h)   a támogatás felhasználásának határidejét.

 

7. A támogatás folyósítása, felhasználása:

A megítélt támogatás átutalása – a Képviselő-testület vonatkozó határozata alapján – a Támogatási Szerződésben rögzített feltételek szerint történik.

A támogatás összege kizárólag a támogatási szerződésbe foglalt célra használható fel, amelynek felhasználásáról kedvezményezett ott meghatározott módon és határidőig köteles elszámolni.

 

8. A pályáztatás nyilvánossága:

A pályázók részére nyújtott támogatásról Csákvár Város Önkormányzata hivatalos internetes honlapján keresztül tájékoztatót jelentet meg. A honlapon közzétett adatoknak a közzétételtől számított 5 évig elérhetőknek kell lenniük.

 

Csákvár, 2020. március 2.

 

Illés Szabolcs

polgármester

honlap készítés webáruház készítés