„Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.”

Lehet pályázni az Itthon Csákváron Tanulmányi Ösztöndíjra

 

Csákvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet a közép- és felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatására az „Itthon Csákváron Tanulmányi Ösztöndíj elnyerésére. 

A pályázat célja: Az ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása, tanulmányainak segítése. A pályázat célja továbbá Csákvár gazdasági fejlődéséhez szükséges, megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező humán erőforrás biztosítása. Hosszabb távon a megyei fiatalok identitástudatának kialakítása, Csákvárhoz való kötődésének erősítése.

 

Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be azok a személyek, akik:
a) középiskolai, vagy felsőoktatási intézményben (hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat,
b) Az ösztöndíj pályázaton kizárólag a Csákvár területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek,
c) a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig 13. életévüket már igen, de 28. életévüket nem töltik be,
d) A lenti szempontok valamelyike szerint szociálisan rászorultnak minősülnek.

Szociálisan rászorult:
A pályázat szempontjából szociálisan rászorultak azok a személyek, akik az egy háztartásban élő, vagy vele együtt költöző közeli hozzátartozó, élettárs egy főre jutó havi nettó igazolt jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének három és félszeresét nem haladja meg.
A pályázatok benyújtása: A pályázatot egy eredeti példányban, zárt borítékban - személyesen vagy postai úton - a megadott űrlapon kell benyújtani mellékleteivel együtt úgy, hogy az február 14., illetve szeptember 14. napjáig beérkezzen a Csákvár Város Önkormányzatához.
A hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően nincs lehetőség, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

A pályázati űrlap: Csákvár Város Önkormányzatánál igényelhető (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) és letölthető Csákvár Város Önkormányzata honlapjáról (www.csakvar.hu).

A pályázati űrlaphoz csatolni kell:
a) lakcímkártya másolatát,
b) az oktatási intézmény igazolását a tanulmányi jogviszonyról,
c) az oktatási intézmény igazolása az utolsó lezárt félév tanulmányi eredményéről,
d) a pályázó által írt, legalább 1000, legfeljebb 2500 karakter terjedelmű önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó szakmai elképzeléseit, az esetlegesen végzett tudományos, kutatói munka, tudományos diákköri tagság, közösségi szerepvállalás bemutatását,
e) a pályázó és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó, vagy élettárs jövedelméről szóló igazolás

Elnyerhető támogatás:
Az ösztöndíj összege tanulmányi félévre, 5 hónap időtartamra (szeptembertől január végéig és februártól június végéig) jár.
Középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező személyek részére az ösztöndíj havi egy főre jutó összege bruttó 25 ezer forint.
Felsőoktatási intézményi hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek részére az ösztöndíj havi egy főre jutó összege bruttó 42 ezer forint.

Maximálisan támogatható pályázatok száma félévente:
a)      középiskolai tanulók esetében legfeljebb négy fő,
b)      felsőoktatási intézmény hallgatói esetében legfeljebb négy fő.

A támogatás célja, hogy az ösztöndíjban részesülők tanulmányaikkal kapcsolatos költségeiket fedezni tudják, ebbe beleértve a közvetlen tanulmányi költségeket (tandíj, tanszerek beszerzése) mellett az utazási költségeket is.

A beérkező pályázatokat a Humán Erőforrások Bizottsága megvizsgálja, rangsorolja és meghatározza a támogatásra és elutasításra javasolt pályázatok körét. Amennyiben a Bizottság szükségesnek tartja, az ülésén meghallgathatja a pályázókat. A Képviselő-testület – a Bizottság véleményének figyelembe vételével – hozza meg döntését.

Bírálat szempontjai: A tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok ösztöndíj pályázatának elbírálása az alábbi szempontok alapján történik:
a)      szociális helyzet,
b)      tanulmányi eredmény,
c)      közösségi szerepvállalás,

Az ösztöndíjban részesülő pályázó köteles:
a) tanulói / hallgatói jogviszonya folyamatos fenntartásával a pályázat benyújtásakor megjelölt intézményben a pályázatban megjelölt szakon / szakirányon tanulmányait megszakítás nélkül végezni,
b) az ösztöndíj folyósításának ideje alatt a folyó félévre létesített tanulmányi / hallgatói jogviszonyát minden év február 28. napjáig és június 30. napjáig igazolni,
c) a pályázati űrlapon megjelölt adatainak esetleges változásáról az önkormányzatot 15 napon belül értesíteni.

 

Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek, vagy az ösztöndíj-szerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, a később folyósítandó ösztöndíjra jogosulatlanná válik, és a korábban folyósított ösztöndíj összegét a jegybanki alapkamattal növelten köteles az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül visszafizetni.

A pályázó a pályázatok benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik ellátása során kezeljék, valamint azt, hogy ösztöndíj elnyerése esetén nevüket és az ösztöndíj összegét az önkormányzat nyilvánosságra hozza.

 

A pályázatok benyújtásának helye: Csákvár Város Önkormányzata - 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
A pályázatok beérkezésének határideje: minden év február 14., illetve szeptember 14. napja.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Itthon Csákváron Tanulmányi Ösztöndíj pályázat".

 A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: március 31., illetve október 31. napja

 

Pályázati ADATLAP LETÖLTÉSE

 

 

 

honlap készítés webáruház készítés